forex trading logo

Bulgarian English French German Norwegian Polish Romanian Russian Turkish

Меню

Кой е Онлайн ?

В момента има 385 посетителя в сайта
Home Участвам и променям
Стражица - Участвам и променям

ПРОГРАМА

ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ

„УЧАСТВАМ И ПРОМЕНЯМ”

 

 

Да отстояваш себе си и да приемаш човека срещу теб - тренинг

Ученическо самоуправление  - 2013

Млад велосипедист

Спортен празник ІV клас


1.12.- Световен ден за борба срещу СПИН - информационна кампания

Алкохолът -опасност за човешкото здраве

Ден на Земята

Дрогата - изкушението,което не си струва да изпитваш

Празник на здравето

Трафик на хора

Ученически игри

Бързи смели сръчни

На гости при зъболекаря

Изслушване, уважение, разбиране, доверие

Рисунка на асфалт

Да отстояваш себе си и да приемаш човека срещу теб-тренинг

Литературни конкурси

Майсторско управление на велосипед

Бързи,смели,сръчни -щафетни игри ІІІ клас

Информационна кампания - Световен ден за борба със СПИН 2012

 

 

Динамичните промени в съвременното общество и обществените нагласи налагат приоритетно да се развиват социалните умения у подрастващите, да се възпитават здравословни навици за живот у учениците, за да могат да израснат и се утвърдят като достойни граждани на обществото.

Участието ни в кампанията „Участвам и променям” цели:

1.  Да мотивира и насочи учениците към здравословен стил на живот и да подготви    младите хора  да се предпазват от заболявания и рискове.

2.   Да стимулира процеса на личностно развитие и подготовка за социални изяви, диалог и сътрудничество на основата на познаването и зачитането на човешките права и законите на демократичната държава.

3. Да даде модели на конструктивно поведение, наблягайки на личностното развитие, на себепознаването в рамките на взаимодействието с другите.

4. Да подкрепи ролята на семейството и институциите в грижите за децата и разшири сътрудничеството им .

Задачи:

1.  Да се осигури и предостави на учениците точна информация по проблеми, засягащи тяхното физическо, психическо и социално здраве.

2. Да се създадат условия за формиране на подходящи ценности и нагласи, които да предразполагат към здравословни избори и адекватно поведение в сложни житейски ситуации.

Реализирането на планираните дейности в рамките на кампанията ще бъде в периода 15.10.2011 година до 30.05.2012 година и ще обхване следните теми:

 1. Физическо здраве:
  • Здравословно хранене
  • Физическа активност и спорт
  • Дентална култура
  • Полова и сексуална култура
 2. Психично здраве:
  • Превенция на злоупотребата с вещества – алкохол, тютюнопушене, наркотици
  • Толерантност към различието и „другостта”
  • Превенция на рисково поведение – трафик на хора
 3. Социално благополучие:
  • Гражданска култура
  • Изразяване и отстояване на мнение
  • Етика на поведение в отношенията и уважение към себе си и към другите.

Темите  са разнообразни, съобразени с възрастовите и психически особености на участниците. Те са актуални и с практическа насоченост, за да повишат тяхната здравна култура. Подчертава се значението на здравето като висша ценност. То се разглежда като процес на съхранение и развитие на биологичните и социални функции на човека, на оптималната му трудоспособност и социална активност.  Разискват се последиците за човека при неспазване на правилата за здравословно хранене, при злоупотреба с алкохол, при тютюнопушене и пристрастяване към наркотици.

При  организацията и осъществяване на занятията по определени теми е предвидено да се използват  съвременни методи, които повишават интереса  и мотивацията  на обучаемите. Провеждането на дискусии, решаване на казуси и кръстословици, използване на тестове и  организирането на ролеви игри, ще допринесе за усвояване на съдържанието и формирането на умения за зачитане правата на други хора, отстояване на собствените права  и съхраняване на здравето.

Част от включените в програмата теми носят информация за същността и основните характеристики на демокрацията и  гражданското общество. В процеса на работа ще се акцентира върху осъзнаването и ангажирането с определени ценности, права и свободи, формират се и умения за контакти с държавни институции и неправителствени организации и умения за съобразяване с демократичните принципи през различните етапи от живота.

Темите от раздел „Социално благополучие” имат за цел да запознаят участниците с правилата и особеностите на междуличностните отношения и общуване. Да могат да овладяват и разпознават особеностите на социалните контакти в различни области и ситуации от тяхното всекидневие. Да формират основни умения за пълноценно и резултатно общуване, за разпознаване и справяне с междуличностни конфликти. С помощта на  мултимедийни презентации, игри и казуси, децата  осъзнават, че  общуването е не само процес на обмен на информация, но и на чувства, разбират го като толерантни взаимоотношения  и сътрудничество между тях  в  различните дейности. Чрез дискутирането по темите те опознават по-добре самите себе си, приятелите си и връстници (потребности, желания и интереси, чувства). Чрез различни занимателни игри се развиват и уменията за активно слушане и водене на разговор, като стремежът е да се създаде спокойна, доброжелателна атмосфера, при която децата да се съобразяват не само със собствените, но и с желанията на другите участници .

Планираните дейности, обхващащи посочените теми  ще бъдат реализирани под следните  форми: дискусии с учениците по различни теми в Час на класа, среща-дискусия с родителите в „Училище за родители”, спортни празници и игри, тържества, тренинги, информационни кампании, групови занимания.

 

ФИЗИЧЕСКО ЗДРАВЕ

 

Ядро

Стандарти и очаквани резултати

Теми и очаквани резултати

Основни понятия

 

Здравословно хранене

Стандарт:

Посочват  значението на термина „ здравословно хранене”.

Очакван резултат:

Изразяват  ясно разбиране и дават  точна формулировка на термина „здравословно хранене”

Различават  здравословни и нездравословни храни

Очакван резултат:

Дават примери за здраво-словни и нездравословни храни и обясняват защо са полезни или вредни .

Съставят  балансирано меню.

Очакван резултат:

Изготвят собствен режим на хранене, съобразно основните групи храни.

Стандарт:

Разширени  знанията за същността, причините, последиците и алтернати-вите на хранителните разстройства.

Очакван резултат:

Познават същността на болестите анорексия и булимия.

Изграждане на нагласи за положително отношение към здравословния начин на живот, спорт и физическа активност.

Разпознаване на рисково за здравето поведение. Очакван резултат:

Осъзнават факта, че по­стоянната диета може да се от­рази отрицателно  на  психиката.

Тема 1:

„Що е здравословно хранене”

Очакван резултат:

Учениците:

1. Имат  представа за значението на режима на хранене за здравето на човека.

2.Осъзнават, що е  здраво-словно хранене -доставяне на организма на необхо-димите количества храни-телни вещества – витами-ни, минерали и фибри.

3. Придобити умения за изготвяне на балансирано меню за деня, включващо от трите групи храни, съобразно хранителната пирамида.

Тема 2:

„Диетите – за и против”

Очакван резултат:

Учениците:

1. Знаят що е булимия, анорексия и – причини, последици, лечение.

2.Осъзнават, че резултат-ните диети се доближават до здравословния начин на живот и хранене.

3. Осъзнават значението на физическата активност в рамките на норма за поддържане на здравословно тегло.

4. Оценяват начина си на живот в контекста на здравето.

5. Изградени  умения за изготвяне на личен режим за здравословен начин на живот и  балансирано хранене.

Здравословно хранене

Здравословни и нездравословни храни

Хранителна пирамида

Рационален режим на хранене

Диета-здраве

Анорексия

Булимия

 

Физическа активност и спорт

Стандарт:

Познават /родителите/ , осмислят и оценяват значението на спорта за физическото, емоционално, психологическо, социално и морално развитие на децата.

Стандарт:

Описват значението на  движението и спорта  за здравето .

Очакван резултат:

1. Посочват ползите от физическата активност за здравето и вредите от застоелия начин на живот.

2. Стимулирана  индивидуална мотивация на учениците за системни самостоятелни занимания с физическа активност за по-добро здраве, дееспособност и дълголетие.

Стандарт:

Превенция- придобиват  знания за същността, причините, последиците и алтернативите при бигорексията.

Очакван резултат:

1.Познават и описват същността на болестта  бигорексия.

2. Посочват  вредата от прекомерната употреба на  хранителни добавки, стероиди и  анаболи.

Тема 1:

„Спорт и здраве”

Очакван резултат:

Родителите:

1. Имат положително отношение към физическата активност.

2. Формирани нагласи за стимулиране на децата за участия в спортни изяви.

3. Готовност за участие в спортни мероприятия заедно с децата си.

Тема 2:

„Движението - основа на физическото и психичес-кото  здраве”

Очакван резултат:

Учениците:

1. Активно участват в спортни мероприятия индивидуално, групово на училищно ниво и състезания.

2. Участие в клубове в спортни дисциплини по избор.

3. Физическа активност в свободното време.

4. Знаят що е бигорексия .

5. Осъзнават вредата от употребата на изкуствени стимуланти .

Физическо здраве

Психическо здраве

Бигорексия

Изкуствени стимуланти

 

Дентална култура

Стандарт:

Характеризират понятието  „дентално здраве”.

Очакван резултат:

1.Познават и описват същността и значението на здравната грижа за зъбите.

2. Описват последиците от липсата на грижа.

Посочват различни подходи за укрепване на дентално здраве.

Очакван резултат:

Дават примери за начини за поддържане на добро състояние на зъбите.

Тема 1:

„Дентално здраве”

Очакван резултат:

Учениците:

1. Знаят колко често трябва да се прави профилактичен преглед.

2. Как да поддържат добра устна хигиена.

3. Знаят как да се грижи човек за зъбите си между профилактичните прегледи

Дентално здраве

Профилактика

Устна хигиена

 

Полова и сексуална култура

Стандарт:

Познават и посочват разликите между приятелство, любов,секс като тип човешки взаимоотношения.

Очакван резултат:

1.Изразяват нагласа за изясняване на личното отношение към приятелството,любовта и секса.

Придобиват основна „информация за полово предаваните болести,

видове контрацептиви, тяхната ефективност и начин на употреба.

Очакван резултат:

1. Повишено внимание към полово предаваните болести като възможна последица от рисков сексуален контакт.

2. Положително отношение към употребата на предпазни средства.

Тема 1:

„Здраве и сексуалност”

Очакван резултат:

Учениците знаят:

1. Що е БППП – видове,последици,лечение.

2. Рисковете на прежде-временния полов живот.

3. Безопасният секс е грижа за здравето.

БППП

Контраценпия

 

ПСИХИЧНО  ЗДРАВЕ

 

Ядро

Очаквани резултати

Резултати по теми

Основни понятия

 

Превенция на злоупотреба с вещества

Стандарт:

Разбират отрицателните страни от употребата на тютюн,алкохол,наркотици.

Очакван резултат:

1. Описват възможни причини за тютюнопушене, употребата на алкохол и наркотици.

2. Разбират влиянието на рекламните послания върху употребата на цигари и алкохол.

3. Формирано критично отношение към употребата на упойващи вещества.

4. Описват понятието „зависимост”; основни наркотични вещества и рисковете за здравето от употребата им.

Тема 1:

Пушенето - кой се нуждае от това? –информационна кампания

Очаквани резултати:

Учениците:

1.Имат  знания за влиянието на веществата в цигарата върху организма.

Тема 2:

Дрогата – изкушението, което  не си струва да опитваш

Очаквани резултати:

Учениците:

1. Разбират понятието зависимост-наркомания.

2. Познават основни видове наркотични вещества и въздействието им върху организма.

3.Имат изградена представа за позволено и забранено.

Тема 3:

Алкохолът - опасност за човешкия живот и човешкото здраве Очаквани резултати:

Учениците:

1.Имат изградена представа за влиянието на  алкохола върху организма в ситуация и забавената ответна реакция.

Никотин

Катранени вещества

Канцерогенни вещества

Наркотик

Зависимост

Алкохол-алкохолизъм

 

Толерантност към различието

Стандарт:

Осъзнават и описват толерантността като поведение, маниер, подход и отношение на подкрепа, разбиране и недискрими-нация към малцинствени или слабо представени групи, или групи, които по някакъв начин са в неравностойно положение. Съответно нетолерантост и нетолерантни са всички подходи и практики, които не проявяват подобно отношение.

Тема 1:

„Хората- еднакви и различни”

Толерантност = търпимост

Очаквани резултати:

Учениците:

1.Формулират понятието толерантност.

2. Формират нагласа към толериране на различието

Толерантност

Дискриминация

 

Трафик на хора-превенция на рисково поведение

Стандарт:

Трафик на хора-обругаване на човешките права. Механизми за въвличане в трафик.

Запознават се с прояви на злоупотреба с власт и контрол в ситуация на трафик.

Очакван резултат:

1.Описват различни механизми за контрол на жертвата.

2.Описват представата си за „трафикант”

Запознати са с начини и институции за помощ.

Тема 1:

„Трафик на хора”

Очаквани резултати:

Учениците:

1. Знаят какво представлява трафикът на хора.

2. Запознати са с най-често срещаните механизми за въвличане в трафик.

3.Съставят  профил на трафикант.

4. Разпознават сигнали  за евентуално въвличане в трафик.

5. Запознати са с това, което се случва на попадналите в трафик.

6. Знаят институциите към, които могат да се обърнат за помощ.

Трафик на хора

Трафикант

Контрол на жертвата

Права

 

СОЦИАЛНО  БЛАГОПОЛУЧИЕ

 

Гражданска култура

Стандарт:

Демокрация и закони

Очакван резултат:

Придобиват знания за държавата и законите, както и за характера на демокрацията в България.

Тема 1:

„Демокрация. Защо са необходими закони?”

Очаквани резултати:

Учениците:

1.Могат да формулират  основните принципи на демократичното управление.

2.Изследват характери-стиките на съвременната българска демокрация.

3 .Разбират същността

на законите като

правила на устройството на нашето общество.

4. Разбират връзката между права и отговорности.

Демокрация

Закон

Ред

Справедливост

 

Изразяване и отстояване на мнение

Стандарт:

Придобиват знания за

за ефективни начини на общуване, видове комуникация, асертивно поведение.

„Да отстояваш себе си и да приемаш човека срещу теб”

Очаквани резултати:

Учениците:

1. Изграждат умения за конструктивно противо-поставяне в проблемни ситуации.

2.Познават и обсъждат принципите на асертивно поведение.

Асертивност

 

Етика на поведение в отношенията и уважение на себе си и другите

Стандарт:

Придобиват знания за

отношенията с другите

хора: за характера на

приятелството и партньорството;

разкриват принципи на партньорството, на диалога, на съвместното решаване на проблемите, на ефективното общуване.

Бариери в общуването.

Тема 1:

„ Изслушване, уважение, разбиране, доверие и

взаимно влияние”

Очаквани резултати:

Учениците:

1.Разбират значението и

се запознават с основните елементи на активното и пасивно слушане.

2.Споделят представите

си за уважението и

доверието помежду им

и придобиват представа

за някои фактори, влияещи върху равнището на доверие между хората.

3.Разбират понятието

„емпатия”.

Активно

слушане

Пасивно слушане

Ефективно

общуване

Уважение

Доверие

Емпатия

Невербално общуване

Вербално общуване

Обратна връзка

Бариери в общуването

План на дейностите

по национална кампания „Участвам и променям”

 

Дейности и мероприятия

Клас

Срок

Отговорник

 

1.

Крос „Златна есен”

І-ХІІ

м. Октомври

Учители по ФВС

Кл. р-ли

 

2.

„Бързи,смели,сръчни” – щафетни игри

ІІ

м. Октомври

Кл. ръководители

Родители

 

3.

„Хората-еднакви и различни”- беседа в Час на класа

І-ХІІ

м.Ноември

Кл. ръководители

 

4.

„Здраве и сексуалност” - тренинг

ІХ-ХІІ

м. Декември

Психолог

 

5.

Световен ден за борба със СПИН-Информационна кампания

Ученически съвет

01.12.2011г.

Педагогически

съветник

 

6.

„Здравословно хранене”-беседа в Час на класа

І-ІV

м. Януари

Класни ръководители

 

7.

„Диетите – за и против” –беседа в Час на класа

VІІІ - ХІІ

м. Януари

Класни ръководители

 

8.

„Дентално здраве” – на гости при зъболекаря

І-ІV

м. Януари

Класни ръководители

 

9.

„Спорт и здраве” – беседа с родители

І-ІV

м. Февруари

Класни ръководители

 

10

Участие в национален конкурс

”Моите детски мечти”

Литературен клуб

24.02.2012г.

Тодорка Цонева

 

11

Участие в национален конкурс за литературно творчество „Любовта в нас”

Литературен клуб

18.02.2012г.

Тодорка Цонева

 

12

Дрогата – изкушението, което  не си струва да опитваш - тренинг

ІХ-ХІІ

м. Февруари

Психолог

 

13

Алкохолът - опасност за човешкия живот и човешкото здраве” - беседа

V-VІІІ

м. Февруари

Медицинско лице

 

14

„Здравей,Здраве” - тържество

ІV

м. Февруари

Класни ръководители

 

15

Участие в ученически игри:

Тенис на маса; Футбол

V-VІІ

VІІІ –Х

м. Март Април

Учители по ФВС

 

16

„Трафик на хора” – тренинг

група

VІІ- ІХ

м. Март

Педагогически съветник

 

17

„Да отстояваш себе си и да приемаш човека срещу теб”

VІІ – VІІІ

м. Март

Педагогически съветник

 

18

Участие в национален конкурс за рисунка”Водата- извор на живот”

V-VІІІ

м. Март

Учител по ИИ

 

19

„Изслушване, уважение, разбиране, доверие и взаимно влияние”

V-VІ

м. Април

Педагогически съветник

 

20

Участие в турнир”Данониада 2012”

V-VІІ

м. Април

Учители ФВС

 

21

Ден на Земята – екологична акция

І-ІV

22 .04.2012г.

Класни ръководители

 

22

Участие в национален конкурс

„За хляба наш...”

Литературен клуб

24.04.2012г.

Тодорка Цонева

 

23

„Демокрация. Защо са необходими закони?” – беседа в Час на класа

V-ХІІ

м. Май

Класни ръководители

 

24

Отбелязване Ден на Европа-рисунка на асфалт

І-VІІ

09.05.2012г.

Класни ръководители

 

25

Ден на ученическото самоуправление

VІІІ - ХІІ

м. Май

Педагогически съветник

 

26

Ученически коло-поход

„Не на дрогата”

V-VІІІ

ІХ-ХІІ

м. Май

Учители ФВС

Класни ръководители

 

 

quot;

width=span style=td style=/pborder:none

width: 81.85pt; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid black; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm;

MsoNormal#xa; justify;line-height:normal#xa; normal#xa; font-family: width=2 align=/p

 

Популярно

Последни новини

Полезни връзки

Медии


Administrator MK

Стражица Стражица Стражица