forex trading logo

Bulgarian English French German Norwegian Polish Romanian Russian Turkish

Меню

Кой е Онлайн ?

В момента има 623 посетителя в сайта
Home Прием
АРХИВ ПРИЕМ 2023/2024

 

Архив прием 2023/ 2024 година

 

Име

Тип

Балообразуване

Брой паралелки

Незаети места към 05.09.2023 г.

0892

Софтуерни и хардуерни науки

профилирана

(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ИТ + 1 * ЧЕз)

1

5

4190

Техник-технолог в ХВП

професионална

(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ХООС)

1

8

911- незаети места след 05.09.2023 г.xlsx

За учебната 2023/2024 година е предложен прием

на две паралелки І клас, целодневно обучение.

Заповед

І. График на дейностите по приемането и записването на ученици в І клас:

 

І. График на дейностите по приемането и записването на ученици в І клас:

 

Дейности

Срок

Отговорник

1-ви етап

3.

Приемане на заявления за записване в 1-ви клас

26.05- 6.06. 2023г.

ЗАС

5.

Записване на подалите заявления с пълен комплект документи

на 07.06.2023г.
до 12.06.2023г.

Комисия по приема в 1-ви клас

6.

Изнасяне на списъците със записаните деца

15.06. 2023г.

Комисия по приема в 1-ви клас

2-ри етап

1

Обявяване на свободните места

до 17.30ч.

на 15.06. 2023г.

Комисия по приема в 1-ви клас, дежурни учители

2

Записване на подалите заявления с пълен комплект документи

на 16.06. 2023г.

и 23.06. 2023г.

ЗАС, дежурни учители

3

Обявяване на останалите свободните места

на 26.06. 2023г.

Комисия по приема в 1-ви клас, дежурни учители

4

Записване на подалите заявления с пълен комплект документи

до 13.09. 2023 г.

Комисия по приема в 1-ви клас, дежурни учители

5

Родителски срещи по класове

08.09. 2023г.

Учители на 1-ви клас

 

Организацията на приемане на деца и ученици става в съответствие с Наредба № 10 от 01.09.2016 г.  за организация на дейностите в училищното образование.

Съгласно чл. 8, ал. 3 от Закона за предучилищно и училищно образование в първи клас постъпват деца, които навършват 7 години в съответната календарна година. Деца, навършили 6 години, могат да постъпят в първи клас по преценка на родителите и при готовност за училище, удостоверена при условия и ред определени от държавния образователен стандарт за предучилищно образование.

ІІ. Необходими документи за записване:

1. Заявление за записване (по образец на училището);

2.  Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал;

3. Акт за раждане –   оригинал за сверяване на данните.

Забележка: В случай, че детето не е посещавало подготвителна група, родителите декларират писмено това обстоятелство.

 

За учебната 2023/2024 година е предложен прием на три паралелки V клас, целодневно обучение

 

 

 

 

Прием в 8 клас за учебната 2023/2024 година

 

Име

Тип

Балообразуване

Брой паралелки

Незаети места към 05.09.2023 г.

0892

Софтуерни и хардуерни науки

профилирана

(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ИТ + 1 * ЧЕз)

1

5

4190

Техник-технолог в ХВП

професионална

(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ХООС)

1

8

911- незаети места след 05.09.2023 г.xlsx

Утвърден държавен план-прием за училището за учебната 2023/2024 г.


Заповед РД 06 – 330 / 25.04.2023 г


1. Профил: „Софтуерни и хардуерни науки” – с интензивно изучаване на английски език с 26 ученици, пет годишен срок на обучение.


Профилиращи предмети:

Информатика

Информационни технологии

Балообразуване:

от НВО: 2БЕЛ + 2М + ИТУ + 1ЧЕ


Прием Софт и Хард Науки.pptx

Прием Софт и Хард Науки.pdf


2. Паралелка по специалност 5410102 „Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия” от професия 541010 „Техник - технолог в хранително-вкусовата промишленост” за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация.; с 26 ученици, пет годишен срок на обучение, без интензивно и без разширено изучаване на чужд език


Балообразуване:

от НВО: 2БЕЛ + 2М + ГИУ + ХООСУ


Легенда:

БЕЛ – Оценка от националното външно оценяване по български език и литература.

М – Оценка от националното външно оценяване по математика.

ИТУ – Оценка по Информационни технологии от свидетелството за завършено основно образование.

1ЧЕ – Оценка по първи чужд език от свидетелството за завършено основно образование.

ГИУ – Оценка по География и икономика от свидетелството за завършено основно образование.

ХООСУ – Оценка по Химия и опазване на околната среда от свидетелството за завършено основно образование.

 

Представяне на специалността - видео


График на дейностите по приемането на ученици в VIII клас

за учебната 2023/2024 година

Изпити:

Вид изпит

дата

НВО  - Български език и литература

13 юни 2023 г.

НВО  - Математика

16 ни 2023 г.

НВО  - Чужд език

14 юни 2023 г.

Проверка на способностите по изобразително изкуство

20 юни 2023 г.

Проверка на способностите по музика

21 юни 2023 г.

Дейностите по приемането на ученици:

Вид дейност

Срок

Подаване на заявления за насочване към комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба 10 от 01.09.2016 г.

03 – 21 май 2023 г.

Записване на учениците, насочени от комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба 10 от 01.09.2016 г.

до 04 юли 2023 г.

Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите

22 – 30 май 2023 г.

Подаване на документи за участие в приема на ученици

05 – 07 юли 2023 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 12 юли 2023 г.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране се осъществява на

13 – 17 юли 2023 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 19 юли 2023 г.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

20 - 24 юли 2023г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

25 юли 2023 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

26 – 27 юли 2023 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

до 31 юли 2023 г.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

01 - 02 август 2023 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

до 04 август 2023 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

07 - 08 август 2023 г.

Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране

до 10 август 2023 г.

Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране

11 - 14 август 2023 г.

Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране

до 16 август 2023 г.

Подаване на заявление до директора на училището за попълване на свободните места след четвърти етап

до 8 септември 2023 г.

Утвърждаване на реализирания държавен план-прием от началника на РУО

до 14 септември 2023 г. вкл.

 

Записването на приетите ученици ще се извършва в в кабинета на ЗАС от 8:00 до17:00 часа.

Класираните ученици се записват в VIII клас в училището, като подават следните документи:

1. Заявление до директора – по образец;

2. Оригинал на свидетелство за основно образование /по чл. 130, ал. 1 ЗПУО или на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави/;

3. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите в професионална паралелка.

 

 

Архив прием за учебната 2023/2024 година

Архив прием за учебната 2022/2023 година

Архив прием за учебната 2021/2022 година

Архив прием за учебната 2020/2021 година


 


  

Популярно

Последни новини

Полезни връзки

Медии


Administrator MK

Стражица Стражица Стражица