forex trading logo

Bulgarian English French German Norwegian Polish Romanian Russian Turkish

Меню

Кой е Онлайн ?

В момента има 1324 посетителя в сайта
Home Прием
Архив прием 2021 2022

 

Прием за учебната 2022/ 2023 година

 

За учебната 2022/2023 година е предложен прием

на три паралелки І клас, целодневно обучение.

 

Заповед

І. График на дейностите по приемането и записването на ученици в І клас:

Дейности

Срок

Отговорник

1-ви етап

3.

Приемане на заявления за записване в 1-ви клас

26.05- 3.06. 2022г.

ЗАС

5.

Записване на подалите заявления с пълен комплект документи

на 06.06.2022г.
до 10.06.2022г.

Комисия по приема в 1-ви клас

6.

Изнасяне на списъците със записаните деца

15.06. 2022г.

Комисия по приема в 1-ви клас

2-ри етап

1

Обявяване на свободните места

до 17.30ч.

на 15.06. 2022г.

Комисия по приема в 1-ви клас, дежурни учители

2

Записване на подалите заявления с пълен комплект документи

на 16.06. 2022г.

и 23.06. 2022г.

ЗАС, дежурни учители

3

Обявяване на останалите свободните места

на 24.06. 2022г.

Комисия по приема в 1-ви клас, дежурни учители

4

Записване на подалите заявления с пълен комплект документи

до 12.09. 2022 г.

Комисия по приема в 1-ви клас, дежурни учители

5

Родителски срещи по класове

07.09. 2022г.

Учители на 1-ви клас

Организацията на приемане на деца и ученици става в съответствие с Наредба 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

Съгласно чл. 8, ал. 3 от Закона за предучилищно и училищно образование в първи клас постъпват деца, които навършват 7 години в съответната календарна година. Деца, навършили 6 години, могат да постъпят в първи клас по преценка на родителите и при готовност за училище, удостоверена при условия и ред определени от държавния образователен стандарт за предучилищно образование.

ІІ. Необходими документи за записване:

1. Заявление за записване (по образец на училището);

2.  Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал;

3. Акт за раждане –   оригинал за сверяване на данните.

Забележка: В случай, че детето не е посещавало подготвителна група, родителите декларират писмено това обстоятелство.

 

За учебната 2022/2023 година е предложен прием на три паралелки V клас, целодневно обучение

 

 

Прием след 7 клас за учебната 2021/2022 година

Утвърден държавен план-прием за училището за учебната 2021/2022 г.

Заповед РД 06 - 488 / 26.04.2021 г.

1. Профил: „Софтуерни и хардуерни науки” – с интензивно изучаване на английски език с 26 ученици, пет годишен срок на обучение.

Профилиращи предмети:

Английски език

Информационни технологии

Информатика

Балообразуване:

 

от НВО: 2БЕЛ + 2М + ИТУ + 1ЧЕ

 

2. Паралелка по специалност 8110701 „Производство на кулинарни изделия и напитки” от професиия 811070 „Готвач” от професионално направление 811 „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг” за професионално образование с придобиване на втора степен на професионална квалификация.;с 26 ученици, пет годишен срок на обучение, без интензивно и без разширено изучаване на чужд език

Балообразуване:

от НВО: 2БЕЛ + 2М + ГИУ + ХООСУ

 

Представяне на специалността - видео

 

 

Училищен план-прием за учебната 2021/2022 година

Заповед 613/ 11.03.2021

Началото на училищното образование може да се отложи с една учебна година

Важни дати:

 • Подаване на заявления за явяване на изпит за проверка на способностите: 27-28 май 2021 г. (в училищата, където учат учениците)
 • Обявяване на списъци с разпределението на учениците по зали за полагане на изпити за проверка на способностите: до 07.06.2021 г.
 • НВО по БЕЛ: 16.06.2021 г. - начало 9.00 ч.
 • НВО по Математика: 18.06.2021г. - начало 9.00 ч.
 • НВО по Чужд език (по желание на ученика).
 • Проверка на способностите по Изобразително изкуство: 21.06.2021 г.
 • Проверка на способностите по Музика: 22.06.2021 г.
 • Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите: до 25.06.2021 г.
 • Получаване на служебни бележки с оценките от изпитите за проверка на способностите: до 01.07.2021 г.
 • Подаване на документи за участие в приема: 05-07.07.2021 г.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране: до 13.07.2021 г.
 • Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране: до 16.07.2021 г.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране: до 20.07.2021 г.
 • Записване на приетите ученици на втори етап на класиране: до 22.07.2021 г.
 • Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране: 23.07.2021 г.
 • Подаване на документи за участие в трети етап на класиране: 26-27.07.2021 г.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране: 29.07.2021 г.
 • Записване на приетите ученици на трети етап на класиране: 30.07.2021 г.
 • Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране - до 02.08.2021 г.
 • Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване - до 10.09.2021 г.
 • Утвърждаване на осъществения държавен план-прием: до 14.09.2021 г.
 • Училищната комисия по прием ще работи всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа в мултимедийния кабинет.

Архив прием за учебната 2023/2024 година

Архив прием за учебната 2022/2023 година

Архив прием за учебната 2021/2022 година

Архив прием за учебната 2020/2021 година

 


  

Популярно

Последни новини

Полезни връзки

Медии


Administrator MK

Стражица Стражица Стражица