forex trading logo

Bulgarian English French German Norwegian Polish Romanian Russian Turkish

Меню

Кой е Онлайн ?

В момента има 422 посетителя в сайта
Home
”Заедно за успеха на всеки ученик: повишаване на капацитета на педагогическите кадри за работа в мултикултурна среда”

 

 

Проект BG05M2OP001-3.017-0037-C01 „Заедно за успеха на всеки ученик: повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ по процедура BG05M2OP001-3.017 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР), финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Информация за проекта ( Проект BG05M2OP001-3.017-0037-C01 “Заедно за успеха на всеки ученик: повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда” | Център за междуетнически диалог и толерантност АМАЛИПЕ )

БЕНЕФИЦИЕНТ: ЦМЕДТ „АМАЛИПЕ“

ПАРТНЬОРИ:

ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”

СУ„Ангел Каралийчев“, гр.Стражица

ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, с.Малорад

СУ „Васил Левски“, гр.Ябланица

ОУ „Св. Климент Охридски“, гр.Павликени

Обединено училище „П.Р.Славейков“, с.Джулюница

СУ„Св. Паисий Хилендарски“, гр.Върбица

Обединено училище „Свети Иван Рилски“, с.Червенци

ПГСС „Св. Георги Победоносец“, гр.Суворово

ПГ По земеделие „Тодор Рачински“, гр.Генерал Тошево

ОУ„Капитан Петър Пармаков“, с.Градец

ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, с.Сотиря

ОУ „Христо Ботев“, с.Самуилово

ПГТО „Добри Желязков“, гр.Сливен

ОУ „Найден Геров“, с.Гавраилово

ПГЛПЕХТ, гр. Ямбол

ОУ „Йордан Йовков“, гр. Ямбол

Обединено училище „Неофит Рилски“, гр.Самоков

 

 

Основна цел: повишаване на професионалните компетентности на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда за прилагане на интеркултурно образование с цел превенция на отпадането, формиране на толерантност сред всички ученици, както и запазване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства.

ДЕЙНОСТИ:

 

Дейност 1:

Разработване и актуализиране на стратегии, планове, програми, анализи, препоръки на образователната институция за работа в мултикултурна среда, според идентифицираните нужди

 

Дейност 2:

Провеждане на краткосрочни обучения на учители, педагогически специалисти и директори от училищата за работа в мултикултурна образователна среда. Краткосрочни обучения, които завършват с присъждане на квалификационни кредити

 

Дейност 3:

Провеждане на краткосрочни обучения на учители, педагогически специалисти, директори и образователни медиатори от училища за работа в мултикултурна образователна среда, които не завършват с присъждане на квалификационни кредити

 

Дейност 4:

Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени за работа в мултикултурна среда.

 

О Б Я В А 1

СУ „Ангел Каралийчев“, гр. Стражица обявява прием на документи за заемане на длъжност: Експерт „Образователни дейности“  за изготвяне или актуализиране на стратегически документи на училището за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“ за изпълнение на проект BG05M2OP001-3.017-0037-C01 „Заедно за успеха на всеки ученик: повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“

 

О Б Я В А 2

СУ „Ангел Каралийчев“, гр. Стражица обявява прием на документи за заемане на длъжност: експерт „Образователни дейности“ за идентифициране на потребностите на педагогическите специалисти от обучения за работа в мултикултурна среда“ за изпълнение на проект BG05M2OP001-3.017-0037-C01 „Заедно за успеха на всеки ученик: повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“

 


 

 

Популярно

Последни новини

Полезни връзки

Медии


Administrator MK

Стражица Стражица Стражица