Тест - цикли в езика C#

1. Коя е командата за цикъл с управляваща променлива в езика С#?
А)for ( i = 1 ; i < 10 ; i++ ) { . . . }
Б)while ( X > 0 ) { . . . };
В)do { . . . } while ( X < 0 ) ;
Г)друга команда.

2. Колко пъти ще се изпълни тялото на цикъла в езика С#?
А=5;
while ( A >= 0 )
{ X = int.Parse ( Console.ReadLine ( ) ) ;
A--;
}
А)6;
Б)5;
В)4;
Г)друг отговор.

3. Какво прави следния програмен фрагмент на езика С#?
double K = 0 ;
for ( int i = 0 ; i <= 10 ; i++ )
{ int X = int.Parse ( Console.ReadLine ( ) ) ;
K = K + X ; }
Console.WriteLine ( K ) ;
А)изчислява и извежда сумата на редица от 10 въведени числа;
Б)изчислява и извежда броя на числата в редица от числа;
В)изчислява и извежда
Г)друг отговор.

4. Какъв ще бъде резултатът от изпълнението на следния програмен фрагмент на езика С#?
int T = 0 ;
do
{ int X = int.Parse ( Console.ReadLine ( ) ) ;
if ( X % 2 == 0 ) T = T + 1 ; }
while ( X > 0 ) ;
Console.WriteLine ( T ) ;
А)извежда броя на четните числа;
Б)извежда броя на нечетните числа;
В)извежда сумата на нечетните числа;
Г)друг отговор.

5. Посочете резултатa от изпълнението на следния програмен фрагмент на езика С#:
int N = 10, S, K;
S = 0 ;
K = 1 ;
while ( K != N )
{ S = S + K ;
K = K + 1 ; }
Console.WriteLine ( S ) ;
а/ 45
б/ 46
в/ 54
г/ 55
д/ нито един от отговорите не е верен.

6. Посочете резултатa от изпълнението на следния програмен фрагмент на езика С#:
int N = 10, S, K;
S = 0 ;
K = 1 ;
while ( K != N )
{ K = K + 1 ;
S = S + K ; }
Console.WriteLine ( S ) ;
а/ 45
б/ 44
в/ 54
г/ 55
д/ нито един от отговорите не е верен.

7. Посочете резултатa от изпълнението на следния програмен фрагмент на езика С#:
int N = 17, M, S;
M = N ;
S = 0 ;
while ( M > 1 )
{ M = M - 2 ;
S = S + 1 ; }
Console.WriteLine ( S ) ;
а/ 7
б/ 8
в/ 9
г/ 10
д/ нито един от отговорите не е верен.

8. Посочете резултатa от изпълнението на следния програмен фрагмент на езика С#:
int A, B, R ;
A = 1017 ;
B = 234 ;
do {
R = A % B ;
A = B ;
B = R ; } while ( R > 0 ) ;
Console.WriteLine ( A ) ;
а/ 3
б/ 1
в/ 81
г/ 9
д/ нито един от отговорите не е верен.

9. Посочете резултатa от изпълнението на следния програмен фрагмент на езика С#:
int N = int.Parse ( Console.ReadLine ( ) ) ;
int B = 0 ;
while ( N > 0 )
{ if ( N % 2 == 1 ) B = B + 1 ;
N = N / 2 ; }
Console.WriteLine ( B ) ;
а/ Намира броя на нулите в двоичния запис на числото N;
б/ Проверява дали числото N се дели на 2;
в/ Намира броя на единиците в двоичния запис на числото N;
г/ Преброява колко пъти цифрата 2 се среща в десетичния запис на числото N;
д/ нито един от отговорите не е верен.

10. Следващия програмен фрагмент на езика С# трябва да въвежда естествено число N и да намира и извежда числото М, записано със същите цифри, но в обратен ред. При описанието му е допусната грешка в ред 5. С кой от посочените изрази трябва да се замени ред 5 така, че алгоритъмът да работи правилно?
int N , M ; //1
N = int.Parse ( Console.ReadLine ( ) ) ; //2
M = 0 ; //3
while ( N > 0 ) { //4
M = 10 * M + N ; //5
N = N / 10 ; } //6
Console.WriteLine ( M ) ; //7
а/ M = M + N % 10 ;
б/ M = 10 * M + N % 10 ;
в/ M = M + 10 * N ;
г/ M = 10 * M + N / 10 ;
д/ нито един от отговорите не е верен.

11. Посочете резултатa от изпълнението на следния програмен фрагмент на езика С#:
int N, K ;
N = int.Parse ( Console.ReadLine ( ) ) ;
K = 1 ;
while ( K <= N / 2 )
{ if ( N % K == 0 ) cout << K << ‘ ‘;
K = K + 1 ; }
Console.WriteLine ( N ) ;
а/ Намира и извежда всички прости делители на числото N;
б/ Намира всички прости делители на числото N, но извежда само най-големия;
в/ Намира и извежда всички делители на числото N;
г/ Намира и извежда броя на делителите на числото N;
д/ нито един от отговорите не е верен.

12. Посочете резултатa от изпълнението на следния програмен фрагмент на езика С#:
long N, K ;
N = int.Parse ( Console.ReadLine ( ) ) ;
K = 0 ;
while ( N > 0 )
{ N = N / 10 ;
K = K + 1 ; }
Console.WriteLine ( K ) ;
а/ Намира и извежда цифрите в десетичния запис на числото N;
б/ Намира и извежда цялата част при делението на числото N с 10;
в/ Намира и извежда броя на нулите в десетичния запис на числото N;
г/ Намира и извежда броя на цифрите в десетичния запис на числото N;
д/ нито един от отговорите не е верен.