forex trading logo

Bulgarian English French German Norwegian Polish Romanian Russian Turkish

Меню

Кой е Онлайн ?

В момента има 1204 посетителя в сайта
Home Програма по Гражданско и здравно образование
Тест: Компютърна графика

 

Тест: Компютърна графика

1. Графично изображение може да бъде вкарвано за обработка в компютъра чрез:

a)монитор;

b)скенер;

c)плотер;

d)мишка.


2. При архивиране на файлове с графична информация обикновено се използва:

a)компресиране по статистически модел;

b)компресиране със загуба на информация;

c)компресиране без загуба на информация;

d)компресиране с речниково моделиране.


3. При растерната графика изображението се изгражда от:

a)точки, оцветени по различен начин;

b)множество от обекти, изградени от вектори;

c)уравнения или системи от уравнения;

d)цветове, контури и форми.


4. При векторната графика изображението се изгражда от:

a)точки, оцветени по различен начин;

b)уравнения или системи от уравнения;

c)множество от обекти, изградени от вектори;

d)цветове, контури и форми.


5. При фракталната графика изображението се изгражда от:

a)точки, оцветени по различен начин;

b)уравнения или системи от уравнения;

c)множество от обекти, изградени от вектори;

d)цветове, контури и форми.


6. Растерната, векторната и фракталната графика се различават по:

a)броя на пикселите, изграждащи изображението;

b)цветовете, които могат да се използват;

c)начина на построяване на изображението;

d)размерите на самото изображение.


7. Графичните редактори са програми за създаване и специализирана обработка на:

a)текстови документи;

b)графики и диаграми;

c)графични изображения;

d)таблици и графики


8. Програмите за създаване и обработка на графични изображения се в наричат:

a)графични системи;

b)графични редактори;

c)графични калкулатори;

d)графични програми.


9. Точките, от които се изграждат растерните изображения, се наричат:

a)пунктове;

b)инчове;

c)обекти;

d)пиксели.


10 Кой от изброените графични редактори е предназначен за работа с растерна графика:

a)Fractal Design Painter;

b)Adobe Illustrator;

c)CorelDRAW™;

d)Macromedia Freehand.


11. Кой от изброените графични редактори е предназначен за работа с векторна графика:

a)Adobe Illustrator;

b)Adobe Photoshop;

c)Fractal Design Painter;

d)Corel Photo-Paint.


12. Кой от изброените графични редактори е предназначен за работа, както с растерна, така и с векторна графика:

a)Adobe Photoshop;

b)Jasc's Paint Shop Pro;

c)Macromedia Freehand;

d)CorelDRAW™.


13. Разделителната способност на графичното изображение при компютърната графика се определя от:

a)броя на обектите във файла;

b)броя възли върху кривите;

c)броя на използваните цветове;

d)броя точки на инч.


14.Разделителната способност на графичните изображения при компютърната графика се измерва в:

a)dots per inch;

b)frames per second;

c)bits per second;

d)cm per inch.


15. Един от факторите оказващи влияние върху големината на графичните файлове е:

a)графичният редактор, който се използва;

b)броят на цветовете, съдържащи се в изображението;

c)цветовият модел, който се използва;

d)инструментите, използвани за създаването му.


16. Един от факторите оказващи влияние върху големината на графичните файлове е:

a)графичният редактор, който се използва;

b)цветовият модел, който се използва;

c)инструментите, използвани за създаването му;

d)разделителната способност на изображението.


17. Пикселизацията е ефект при растерната компютърна графика, който се проявява вследствие на:

a)импортиране на изображението;

b)увеличаване на изображението;

c)експортиране на изображението;

d)оцветяване на изображението.


18. Коя графика е известна като "обектноориентирана графика":

a)векторната;

b)растерната;

c)фракталната;

d)нито една.


19. При увеличаване на векторното изображение:

a)се получава ефекта пикселизация;

b)начертанието на обектите загрубява;

c)се променя цвета на изображенето;

d)не се променя качеството му.


20. Възможността на графичните редактори да прочитат файлови формати различни от собствения се нарича:

a)анимиране;

b)импортиране;

c)експортиране;

d)форматиране.


21. Възможността на графичните редактори да преобразуват собствения си файлов формат в друг се нарича:

a)експортиране;

b)импортиране;

c)анимиране;

d)форматиране.


22. Кой от изброените файлови формати е графичен:

a)doc;

b)txt;

c)html;

d)tiff.


23. Кой от изброените файлови формати е графичен:

a)bmp;

b)wav;

c)doc;

d)txt.


24. Кой от изброените файлови формати е графичен:

a)jpeg;

b)html;

c)wav;

d)mpЗ.


25. Кой от изброените графични файлови формати запазва прозрачните участъци в изображенията:

a)gif;

b)bmp;

c)jpeg;

d)esp.


26. Кой от следните графични файлови формати запазва информация, както за растерни, така и за векторни изображения:

a)wmf;

b)esp;

c)bmp;

d)tiff.


27. Кой от изброените графични файлови формати е векторен:

a)gif;

b)bmp;

c)ai;

d)tiff.


28. Кой от изброените графични файлови формати дава възможност за запазване не само на изображението, но и на допълнителна информация:

a)wmf;

b)bmp;

c)jpeg;

d)tiff.


29. Импортирането е функция на графичните редактори, позволяваща:

a)прочитане на файлови формати различни от собствения;

b)преобразуване на собствения формат в друг;

c)запазване на прозрачните участъци в изображението;

d)едновременно запазване на изображението в различни формати.


30. Експортирането е функция на графичните редактори, позволяваща:

a)прочитане на файлови формати различни от собствения;

b)запазване на прозрачните участъци в изображението;

c)преобразуване на собствения формат в друг;

d)едновременно запазване на изображението в различни формати.


31. При кой от следните цветови режими изображението може да бъде само черно-бяло:

a)true color;

b)основна цветова палитра;

c)high color;

d)монохромен режим.


32. В кой от следните цветови режими цветовете са най-близки до естествените цветове:

a)true color;

b)основна цветова палитра;

c)high color;

d)монохромен режим.


33. В компютърната графика при основната цветова палитра могат да се кодират

a)65 536 цвята;

b)2 цвята;

c)256 различни цвята;

d)16.5 милиона цвята.


34. В компютърната графика при смесването на няколко основни цвята се получава:

a)допълнителен цвят;

b)цветова палитра;

c)цветови модел;

d)съставен цвят.


35. В компютърната графика основните цветове определят:

a)съставящите цветове;

b)допълнителните цветове;

c)цветовия модел;

d)цветовата палитра.


36. В компютърната графика основните цветове, с които се работи при цветовия модел RGB са:

a)черен, бял и червен;

b)червен, зелен и черен;

c)светлосин, пурпурен и жълт;

d)червен, зелен и син.


37. В компютърната графика основните цветове, с които се работи при цветовия модел CMYK са:

a)син, лилав, бял, черен;

b)червен, зелен, син, черен;

c)светлосин, пурпурен, жълт, черен;

d)червен, зелен, жълт и син.


38. В компютърната графика при цветовия модел HSB се работи с:

a)цветови тон, наситеност на цвета и яркост;

b)цветовете червен, зелен и син;

c)контраст, дълбочина и интензитет на цвета;

d)цветовете черен, бял и техните нюанси.


39. В компютърната графика червен, зелен и син са основните цветове при цветовия модел:

a)CMYK;

b)RGB;

c)HSB;

d)HLS.

40. В компютърната графика цветовият тон, наситеността на цвета и яркостта са основните

компоненти, от които се изгражда цветовия модел:

a)CMYK;

b)HSB;

c)RGB;

d)CMYK.


41. В компютърната графика нюансът, с който всеки един от основните цветове участва при получаването на нов цвят в RGB модела, се нарича:

a)цветови тон;

b)яркост;

c)интензитет;

d)наситеност.


42. В компютърната графика при цветовия модел RGB сивият цвят се получава, когато при наслагване на основните цветове те присъстват с:

a)различен интензитет;

b)еднакъв интензитет;

c)интензитет равен на нула;

d)интензитет равен на 255.


43. В компютърната графика при цветовия модел RGB черен цвят се получава, когато при наслагване на основните цветове те присъстват с:

a)еднакъв интензитет;

b)различен интензитет;

c)интензитет равен на нула;

d)интензитет равен на 255.


44. В компютърната графика при цветовия модел RGB бял цвят се получава, когато при наслагване на

основните цветове те присъстват с:

a)еднакъв интензитет;

b)интензитет равен на 255;

c)интензитет равен на нула;

d)различен интензитет.


45. В компютърната графика при цветовия модел CMYK цветовете се виждат благодарение на:

a)яркостта и контраста;

b)излъчената светлина;

c)цветовия тон;

d)отразената светлина.


46. В компютърната графика при цветовия модел CMYK черният цвят:

a)се получава при съчетаването на трите основни цвята;

b)не се получава от други, а присъства индивидуално;

c)се получава при съчетаването на основните и допълнителните цветове;

d)се получава при съчетаването на трите допълнителни цвята.


47. В компютърната графика при цветовия модел CMYK допълнителни цветове се наричат:

a)цветовете, получени при смесването на два или повече от основните цветове;

b)нюансите, с които основните цветове участват в изграждането на съставните цветове;

c)цветовете, които допълват трите основни цвята в RGB модела до получаването на бял;

d)цветовете, които са различни от основните и не могат да бъдат получени от тяхното смесване.


48. В графичните редактори обикновено квадрат се изчертава с помощта на инструмента за:

a)изчертаване на квадрат, без да се натиска и задържа допълнителен клавиш;

b)изчертаване на квадрат, като се натисне и задържи клавишът Shift или Alt;

c)изчертаване на правоъгълник, като се натисне и задържи клавишът Shift или Ctrl;

d)изчертаване на ромб, като се натисне и задържи клавишът Shift или Alt.


49. В графичните редактори обикновено окръжност се изчертава с помощта на инструмента за:

a)изчертаване на окръжност, без да се натиска и задържа допълнителен клавиш;

b)изчертаване на окръжност, като се натисне и задържи клавишът Shift или Alt;

c)изчертаване на кръг, като се натисне и задържи клавишът Shift или Alt;

d)изчертаване на елипса, като се натисне и задържи клавишът Shift или Ctrl.


50 В графичните редактори с помощта на инструмента за избор "ласо" се огражда:

a)правоъгълна област от изображението;

b)непрекъсната област от изображението, с еднакъв цвят;

c)област от изображението с произволна форма;

d)самостоятелен обект от изображението.


51. В графичните редактори с помощта на инструмента за избор "магическа пръчка" се огражда:

a)самостоятелен обект от изображението;

b)правоъгълна област от изображението;

c)област от изображението с произволна форма;

d)непрекъсната област от изображението, с еднакъв цвят.


52. В графичните редактори инструментът за изрязване се използва:

a)когато е необходимо да се премести част от изображението;

b)когато е необходимо да се оцвети част от изображението;

c)когато е необходимо да се копира част от изображението;

d)когато е необходимо да се премахне част от изображението.


53. В графичните редактори инструментите за редактиране на изображение се използват за:

a)добавяне на нови обект в изображението;

b)нанасяне на корекции в рисунъка на изображението;

c)създаване на ново изображение;

d)промяна на цялостния вид на изображението.


54. Инструментите за избор на част от изображението при графичните редактори - правоъгълник, ласо и магическа пръчка - са характерни за:

a)редакторите за векторна графика;

b)редакторите за фрактална графика;

c)редакторите за растерна графика;

d)редакторите за графики и диаграми.


55. Филтрите при графичните редактори се използват за:

a)създаване на анимационно изображение;

b)трансформация на цялото изображение;

c)промяна на яркостта на изображението;

d)промяна на контраста на изображението.


56. В графичните редактори при растерно изображение, след изрязване на дадена област тя се запълва:

a)винаги с цвета на фона;

b)с обекта, който е стоял под нея;

c)с основния цвят;

d)с допълнителния цвят.


57. В графичните редактори преди да се копира дадено изображение или част от него е необходимо:

a)да се избере съответната област от изображението;

b)да се запълни съответната област от изображението;

c)да се изреже съответната област от изображението;

d)да се изтрие съответната област от изображението.


58. В графичните редактори преди да се премести дадено изображение или част от него е необходимо:

a)да се изреже съответната област от изображението;

b)да се копира съответната област от изображението;

c)да се избере съответната област от изображението;

d)да се изтрие съответната област от изображението.


59. В графичните редактори един от начините за запълване на дадено изображение или част от него е

с така наречената "текстура". Тя представлява:

a)плътен цвят;

b)преливащи цветове;

c)решетка;

d)шарка.


60. В графичните редактори един от начините за запълване на дадено изображение или част от него е с така нареченото "градиентно запълване". То представлява:

a)шарка;

b)преливащи цветове;

c)плътен цвят;

d)решетка.


61. Графичните редактори притежават средства, чрез които може да се трансформира цялото изображение. Те се наричат:

a)трансформатори;

b)аниматори;

c)филтри;

d)кадри.


62. Компютърната анимация е:

a)последователност от движещи се изображения записани в един и

b)последователност от движещи се изображения създадени с един и

c)последователност от различни изображения, които се сменят през определен период от време;

d)последователност от различни изображения, които се показват едновременно през определен

период от време.


63. Всяко едно изображение съставящо дадена анимация се нарича:

a)детайл;

b)кадър;

c)рамка;

d)филтър.


64. Ключови кадри при компютърната анимация се наричат:

a)първият и последният кадър на едно движение;

b)кадрите с най-много детайли в рисунъка;

c)основните кадри в едно движение;

d)междинните кадри на едно движение.


65. Изображенията, които показват началото и края на едно движение при компютърната анимация се

наричат:

a)междинни кадри;

b)основни кадри;

c)последователни кадри;

d)ключови кадри.


66. Времето, за което всеки един кадър се задържа на екрана при компютърната анимация се измерва в:

a)брой кадри в секунда;

b)брой кадри в минута;

c)брой ключови кадри в минута;

d)брой междинни кадри в секунда.


67. Оптималният брой на кадрите за една секунда при компютърната графика е:

a)12;

b)6;

c)24;

d)18.


68. Основното предназначение на специализираните програми за работа с анимация е:

a)автоматично създаване на междинни кадри и свързването им с ключовите в едно цяло;

b)автоматично създаване на междинни кадри и свързването им в едно цяло;

c)автоматично създаване на ключови кадри и свързването им в едно цяло;

d)автоматично създаване на ключови кадри и свързването им с междинните в едно цяло.


Критерии за оценяване:

Всички въпроси носят по 1 точка при правилен отговор. Максимален брой точки:68

За Слаб(2) : 0 – 16 точки

За Среден(3) : 17 – 31 точки

За Добър(4) : 32 – 46 точки

За Мн.Добър(5) : 47 – 61 точки

За Отличен(6) : 62 – 68 точки

 

 

 

Популярно

Последни новини

Полезни връзки

Медии


Administrator MK

Стражица Стражица Стражица