forex trading logo

Bulgarian English French German Norwegian Polish Romanian Russian Turkish

Меню

Кой е Онлайн ?

В момента има 3335 посетителя в сайта
Home Проект "Заедно намираме решения"
Стражица - Проект "Заедно намираме решения: образователна интеграция в мултикултурна среда във Великотърновска област"

 

Снимки по проекта:

ГРУПА ТОЛЕРАНТНИ И ЕДИННИ В МНОГООБРАЗИЕТО

ГРУПА ФОЛКЛОР НА ЕТНОСИТЕ - РОМСКИ ФОЛКЛОР

Фолклор на етносите 5-7клас

Интересно и лесно уча английски език

Заедно намираме решения: образователна интеграция в мултикултурна среда във Велико Търновска област

Проект Заедно намираме решения: образователна интеграция в мултикултурна среда във Велико Търновска област“ с Договор № BG05M2OP001-3.002-0050-C01/05.07.2017г. е одобрен по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, в рамките на процедура „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила”.

Кратко описание на проекта

Проектът е 26-месечна инициатива на Център „Амалипе”, Община В. Търново, 10 училища и НПО "Стъпка по стъпка". Той цели да създаде цялостен модел за прилагане на общинските политики за образователна интеграция в общините от Великотърновска област, който включва основните заинтересовани страни (училища, родителска общност, общинска администрация) и комбинира дейности на училищно, междуучилищно, общинско и областно нива, целящи да посттигнат: пълен обхват на подлежащите на задължително образование, въвеждане на интеркултурно образование, повишаване на качеството на образование в училищата, насърчаване на обучението в етнически смесена среда, подкрепа за обучението в гимназиален етап и - ангажиране на ромските родители.

 

Подходът за постигането на целта комбинира училищна и междуучилищна интервенции, съчетани с допълнителна методологическа подкрепа и подкрепа за активизиране на родителите. В съответствие с това са предвидени дейности за: създаване на подкрепящи структури за образователна интеграция, училищни дейности за превенция на отпадането, дейности за съхраняване и развитие на културната идентичност на учениците, подкрепа за образованието в етнически смесена среда, активизиране и овластяване на родителите, подсигуряване на устойчивост на модела.

В проекта ще бъдат включени над 760 ученици, от които 579 са от етническите малцинства. Като резултат над 530 ученици от малцинствата ще бъдат устойчиво интегрирани в образователната система. Също така ще бъдат включени над 400 родители.

Проектът предвижда и целенасочени дейности за създаването на необходимите предпоставки за продължаване и устойчивост на модела, както и за прилагането му в нови училища.

Периодът за изпълнение на проекта е от юли 2017 до септември 2019 г.

 

Цели на проекта

Общата цел на проекта е да допринесе за повишаване на образователното ниво на ромската общност във Великотърновска област, както и за изграждането на учениците от етническите малцинства като пълноценни граждани с потенциал за успешна реализация на пазара на труда и в обществения, политическия и културния живот, което е ключова предпоставка за устойчивото развитие на областта и особено на селските райони в нея.

Специфична цел на проекта е да създаде цялостен модел за прилагане на общинските политики за образователна интеграция в общините от Великотърновска област, който включва основните заинтересовани страни (училища, родителска общност, общинска администрация) и комбинира дейности на училищно, междуучилищно, общинско и областно нива за:

- превенция на отпадането и постигане на пълен обхват на подлежащите на задължително образование;

- въвеждане на интеркултурно образование за възпитаване на учениците от различните етноси в дух на толерантност и за запазване на тяхната културна и етническа идентичност;

- повишаване на качеството на образование в училищата, в които се обучават деца от етническите малцинства

- насърчаване на обучението в етнически смесена среда;

- сериозно увеличаване на броя на ромските младежи и девойки, обучаващи се в гимназиален етап;

- ангажиране на ромските родители с образованието на децата и с дейността на училището

Подходът за постигането на специфичната цел комбинира училищна и междуучилищна интервенции, съчетани с допълнителна методологическа подкрепа и подкрепа за активизиране на родителите. Училищната интервенция е насочена към превръщане на училището в добре функционираща система, която предоставя широк спектър от дейности с учениците и ангажира / овластява родителите. Индивидуалната и груповата работа със застрашените от отпадане, въвеждането на интерактивно и интеркултурно образование, които привличат децата в училище, развиват техните способности и повишават качеството на учебния процес са основни елементи от училищната интервенция, които ще се изпълняват паралелно във всички проектни училища. Междуучилищната интервенция допълва положителните ефекти чрез системен обмен на успешен опит и взаимна подкрепа между групи училища, като предоставя възможност за взаимодействие между ученици от малцинствата и мнозинството. Проектът ще допълни двете интервенции чрез методологическа подкрепа за изпълнение на заложените дейности и за цялостно развитие на училищата, предоставяна на място от Мобилен екип за училищна подкрепа, както и чрез работа в общността с родителите от малцинствата, осъществявана от образователни медиатори и Родителски клубове.

Важна допълнителна цел е създаването на предпоставки за продължаване и устойчивост на модела, както и за прилагането му в нови училища. За постигането на тази цел са предвидени специфични дейности и са ангажирани широк спектър от партньори.

 

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА

Дейност 1 Създаване на подкрепящи структури за образователна интеграция

Дейност 2 Училищни дейности за превенция на отпадането и максимален обхват на подлежащите на задължително образование

Дейност 3 Дейности за съхраняване и развитие на културната идентичност чрез въвеждане на интеркултурно образование

Дейност 4 Подкрепа за образованието в етнически смесена среда

Дейност 5 Активизиране, организиране и овластяване на родителите

Дейност 6 Подсигуряване на устойчивост и разширяване на модела

Дейност 7 Публичност и визуализация

ПАРТНЬОРИ

ВОДЕЩА ОРГАНИЗАЦИЯ:

Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“

ПАРТНЬОР 1 Община Велико Търново

ПАРТНЬОР 2 СУ „Владимир Комаров”, гр.Велико Търново

ПАРТНЬОР 3 ОУ „П.Р.Славейков”, с. Церова кория

ПАРТНЬОР 4 ОУ „Христо Смирненски”, с. Самоводене

ПАРТНЬОР 5 ОУ „Св. Климент Охридски”, с. Виноград

ПАРТНЬОР 6 СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Златарица

6.1. СУ „Ангел Каралийчев“, гр. Стражица

ПАРТНЬОР 7 ОУ „Св. П. Хилендарски ”,гр. Горна Оряховица

ПАРТНЬОР 8 ОУ „Бачо Киро”, гр. Бяла Черква

ПАРТНЬОР 9 Сдружение „Стъпка по стъпка“, гр. Велико Търново

 

ОУ „Филип Тотю“, с. Върбовка;

ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, с. Батак;

Проектът се Финансира от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските  структурни и инвестиционни фондове.

Договор BG05M2OP001-3.002-0050-C01/05.07.2017 „Заедно намираме решения: образователна интеграция в мултикултурна среда във Велико Търновска област“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

 


 

Популярно

Последни новини

Полезни връзки

Медии


Administrator MK

Стражица Стражица Стражица